zapisy - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

zapisy

FPR > 2011-2014

Zápis zo zasadania Farskej pastoračnej rady rím-kat. farnosti Sása zo dňa 16. júna 2012 - farský úrad 17.00 h

Zúčastnení:
Predseda:  Th.Lic. Adam Cyryl Gierasimczuk; Peter Frnka, Ján Stanko, Juraj Paľov, Jozef Tomašovič, Oľga Tomašovičová, Zuzana Tomašovičová, Renáta Sliacka, Anna Paľovová, Katarína Šályová, Zuzana Bartková, Kristína Ratkovská,
Ospravedlnení: Ľudmila Pohorelcová, Mária Luciaková, Ján Soboňa.
Úvod a otvorenie: Modlitbou otvoril radu pán farár.

KALENDÁR na druhý polrok 2012

Júl
1. 7. – sv. omša Lupienok zo srdiečka
2. – 4. 7.  - chata Lupienka  na Podskalke
7. 7 – púť na Staré Hory
14. – 19. 7 – farský eRko tábor

August
4. 8 – púť na Raticov vrch
31. 8 – 2. 9 – púť do Poľska
V priebehu augusta: chata SKM a výlet

September
15.9.- Bzovská Lehôtka ODPUST
22.9. – stretnutie všetkých lektorov z farnosti (dôležité pre správne pochopenie a vykonávanie služby lektora)
23.9 – poďakovanie za úrodu  
28. -29. zbierka zimného šatstva
29. september  Sv. omša – deň chorých 10.00 v Sáse

Október
12.-14. - miništrantské sústredenie + miništrantské sľuby
21. októbra - deň úcty k starším
Celý mesiac – detský čin pomoci
28. 10 – Totus Tuus  v Nitre (autobusový zájazd)

November
1. 11. -   pochod za nenarodené deti po sv. omši
24. 11 – ODPUST vo farskom kostole
11.00Sv. omša bez občerstvenia
12.00 Program pre deti v Pohode
17.00 zábava v Pliešovciach bez lístkov

December
9. 12. – Mikuláš
25. 2. - Jasličková pobožnosť  (namiesto kázní  2x krátky program)
26.12. – koledovanie Dobrej Noviny
31.12 – silvestrovská zábava


DISKUSIA
Rozpočet doterajších opráv: v blízkej dobe sa zverejní rozpočet vykonaných opráv na fare a plán práce vo farnosti pre budúce roky s rozpočtom
Informácie o podujatiach – plagát a oznam do novín, na web a na vyhlásenie v kostole pripraví zodpovedný za podujatie mesiac vopred.
Liturgická komisia má úlohu naplánovať výzdobu kostolov na sviatky
SKM – potreba delegovať lídrov a viac sa stretávať, zúčastňovať sa na podujatiach pre mládež v diecéze.
Pozemok - cintorín v Bzovskej Lehôtke: keďže biskupský úrad nedovolil odpredaj majetku, FPR odsúhlasila plným počtom hlasov dlhodobý prenájom.

Nasledujúce stretnutie členov FPR  bude 15.decembra o  17.00.
V Sáse, 16. júna 2012         
Zapísala: Anna Paľovová

Návrat na obsah