zapisy - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

zapisy

FPR > 2018-2021
Zápis zo zasadnutia
Farskej pastoračnej rady rímsko-katolíckej farnosti Sása
zo dňa 4. marca 2018 – farský úrad 16:00 hod.
Zúčastnení:
ThLic. Adam Cyryl Gierasimczuk (predseda)
Pavel Gondáš
Alžbeta Kučerová
Roman Popper
Soňa Červeňáková
Viera Červeňáková
Ľudmila Pohorelcová
Katarína Sterculová
Peter Kružliak
Monika Paľovová
Juraj Paľov, st.
Renáta Sliacka
Norbert Matejka
Oľga Tomašovičová
Jozef Záchenský
Program
1.    spoločná modlitba
Všetci prítomní členovia farskej pastoračnej rady, (ďalej FPR) začali stretnutie spoločnou modlitbou.
2.    Voľba podpredsedu a tajomníka farskej pastoračnej rady
Alžbeta Kučerová bola zvolená za tajomníčku FPR
Ľudmila Pohorelcová bola zvolená za podpredsedu FPR.
3.    Voľba členov komisií
Komisia organizačná
Ľudmila Pohorelcová
Juraj Paľov, st.
Jozef Záchenský
Norbert Matejka (predseda)
Oľga Tomašovičová
Komisia liturgická
Pavel Gondáš
Roman Popper
Viera Červeňáková
Renáta Sliacka
Peter Kružliak
Komisia evanjelizačno-katechetická
Katarína Sterculová (predseda)
Monika Paľovová
Alžbeta Kučerová
Soňa Červeňáková
4.    Štatút farskej pastoračnej rady
Spoločne sme si prešli štatút farskej pastoračnej rady.
http://www.farasasa.sk/statut.html
5.    Plánovanie farských aktivít
17.03 o 10:00 hod sa stretne liturgická komisia
Evanjelizačno-katechetická (téma Božieho hrobu vymyslieť do 11.03)
8. apríl - Odpusť Božieho milosrdenstva v Pliešovciach
·       Ján Sabol hosť
·       Zodpovedný za odpust Norbert Matejka
·       Obed pripravia Holekovci
·       Procesia zo Sásy do Pliešoviec zodpovední sú Roman Popper a Pavel Gondáš
·       pán Záchenský a pán Paľov sa postarajú o bezpečnú cestu
Krížová cesta (zelený štvrtok po omši)
·       procesia Sása -> Pliešovce
·       Pohorelcová – texty, spev
·       Roman Popper – procesia
·       Každý z farskej rady bude mať zastavenie
Evanjelizačná komisia pripraví deň rodiny. (v Pliešovciach 17 alebo 24. jún)
15.4.- riadne stretnutie farskej pastoračnej rady o 18:00 hod.
Zapísala: Alžbeta Kučerová
Návrat na obsah