Panna Mária - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Panna Mária

Pre ducha > Našé modlitby

Litánie k Sedembolestnej Panne Márii

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.


Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,


Svätá Mária, oroduj za nás.

Matka trúchlivá,

Matka plná úzkosti,

Matka naplnená bolesťami,

Matka prebodnutá mečmi,

Matka bolesti, znášajúca kríže,

Matka zbavená svojho Syna,

Matka znášajúca utrpenie všetkých,

Posila slabých,

Pomocnica opustených,

Štít nešťastných,

Vyslobodenie utlačovaných,

Kotva dôvery,

Utíšenie búrok,

Prístav topiacich sa,

Hrôza prenasledujúcich,

Bohatstvo veriacich,

Svetlo prorokov,

Podpora apoštolov,

Koruna mučeníkov,

Útecha vyznávačov,

Perla panien,

Ochrana vdov,

Liek chorých,

Nádej umierajúcich,

Občerstvenie duší trpiacich v očistci,

Radosť všetkých svätých,


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


Modlime sa:

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.


Nihil obstat: Imprimatur:

ThDr. Stanislav Stolárik Mons. Bernard Bober

cenzor biskup, gen. vikár

Košice, 28.6.1995, číslo 1116/1995DEVIATNIK K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII

PRVÝ DEŇ
Nech sa mi stane podľa tvojho slova
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: \"Zdravas´, milosti plná, Pán s tebou.\" Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľalala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: \"Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca\".
Mária povedala anjelovi: \"Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?\" Anjel jej odpovedal: \"Duch Svätý zostúpi na Teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné.\" Mária povedala: \"Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova\". (Lk 1, 26-38a)
(Prečítaj a uvažuj.)
Panna Mária nielen s vierou, ale i s rozumom prijíma posolstvo archanjela Gabriela. Rozmýšľa, či to nie je klam, aby ju ten Prefíkaný nezviedol. Veď ona sama sa cítila nehodná plniť takúto úlohu. Ďalej rozmýšľa, ako sa to stane, keď muža nepozná. V tej chvíli stála pred veľkým rozhodnutím. Má odmietnuť návrh, alebo ho prijať. Po anjelovom povzbudení a vysvetlení prijíma Božiu ponuku.
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj.)
Sedembolestná Matka, prednášam ti svoje potreby a úzkosti a predkladám ti svoje prosby. Pre meč bolesti, ktorý prenikol tvoje nepoškvrnené srdce, vypros nám u svojho Syna potrebné milosti.
Prosme Máriu, aby nám v rozhodujúcich životných chvíľach ako Matka dobrej rady vyprosila milosti na správne a odvážne rozhodnutie na splnenie Božej vôle.
Plnenie Božej vôle v maličkostiach nás kladne ovplyvňuje i pri veľkých veciach.
/ na konci každý deň: Pod tvoju ochranu... /

DRUHÝ DEŇ
2. Proroctvo Simeona
V Jeruzaleme žil vtedy muž, menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha Svätého prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa, Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:
\"Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.\"
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: \"On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli, a na znamenie, ktorému budú odporovať,- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč,- aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.\" (Lk 2, 25-35)
(Prečítaj a uvažuj)
Mária - pokorná služobnica Pána. Nijako nedáva najavo, že práve ona je tá, o ktorej hovoria Písma. S úctou sa podrobí obradu ako každá iná matka z Izraelského národ.
Muselo byť pre ňu veľmi povzbudzujúce, keď Simeon i prorokyňa Anna naplnení Duchom Svätým spoznali v jej dieťati prisľúbeného Mesiáša. No v zápätí prorocké slová Simeona prenikli ako meč srdce šťastnej matky. Koľkokrát si na ne v živote spomenula!
Modlime sa, aby vyšlo najavo zmýšľanie nášho srdca, aby sme poznali seba samých a v pokore a v dôvere sa otvorili pre Božiu milosť!
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a pokračuj.)
Prosme Máriu, aby obetovala Bohu našu úprimnú snahu o zmenu srdca!

TRETÍ DEŇ
3. Útek do Egypta
Po odchode mudrcov sa Jozefovi zjavil Pánov anjel a povedal:\"Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.\"
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa naplnilo, čo povedal Pán ústami proroka:\"Z Egypta som povolal svojho syna.\" (Mt 2, 13-15)
(Prečítaj a uvažuj.)
Mária bola nútená vyjsť v ústrety všetkým nebezpečenstvám púšte a prežiť ich v plnej dôvere v Božiu ochranu.
Boží Syn je na úteku pred zlobou človeka. Zdanlivé víťazstvo zla nad dobrom! Nech je to pre nás povzbudením pre situácie, v ktorých ľudská zloba zničí všetko naše úsilie o budovanie dobra a pokoja!
Otvorme Bohu svoje srdcia v modlitbe, aby sme porozumeli znameniam, ktorými nám chce ukázať cestu k záchrane, ako ju ukázal Jozefovi!
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a pokračuj.)
Prosme Máriu, aby nám vyprosila dar rady a múdrosti v boji o záchranu vlastnej duše aj duší tých, ktorých nám Boh zveril! Vyprosujme si vytrvalosť a silu prekonávať všetky prekážky a nástrahy zla!

ŠTVRTÝ DEŇ
4. Stratený Ježiš
Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež šli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a matka mu povedala:\"Syn môj, čo si nám to urobil?Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal:\" Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?\" Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. (Lk 2, 41-52)
(Prečítaj a uvažuj)
Mária tuší, že príčinou straty asi nie je detská roztopašnosť, ale že v tom bude čosi viac, čosi, čo súvisí s jeho poslaním, pre ktoré prišiel na svet. A tak sa intuitívne vracia do chrámu. Plne odovzdaná do vôle Najvyššieho nekarhá syna, ale s bolestnou predtuchou sa pýta: \"Syn môj, prečo si nám to urobil?\"
Ježiš je v dome svojho Otca. Jeho vnútorné spojenie s Otcom bolo zdrojom múdrych odpovedí, ktorými udivoval učených mužov.
Mária si s bolesťou uvedomuje, že ho ako ľudská matka stráca, aby ho úplne darovala Bohu i ľuďom ako Spasiteľa.
Aby sa vo svete obnovil pokoj a poriadok, je potrebné, aby každý človek bol na správnom mieste, aby s láskou a v dôvernom spojení s Bohom plnil svoje poslanie. Je to cesta bolestného vzdávania sa túžob, predstáv o svojom živote i živote tých, ktorí sú nám verní.
Je to cesta neustáleho hľadania a plnenia Božej vôle, cesta dozrievania v láske a vo vnútornej slobode.
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, pokračuj.)
Prosme Máriu, aby nás naučila žiť podľa slov Evanjelia: \"Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše!\" (Mt 6, 33)

PIATY DEŇ
5. Na krížovej ceste
Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: \"Buď pozdravený, židovský kráľ!\" Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimon. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. (Mt 27, 27-32)
(Prečítaj a uvažuj.)
Ježiš trpí. Vysilený niekoľkokrát padá pod krížom...
Kto sú tí ľudia, ktorí ho obklopujú? Sú tam Rimania, ktorým smrť je remeslom, sú tam Židia, ktorí nepochopili, že Ježiš je Mesiáš, sú tam aj tí, ktorí uverili v neho, ale nemajú odvahu sa ho zastať. Z apoštolov sa len Ján odvážil nasledovať Ježiša na Golgotu. Boli tam aj tí, ktorých sklamal, lebo posolstvo o kráľovstve lásky a pokoja, ktoré ohlasoval, bolo v rozpore s ich predstavami o kráľovstve nadvlády nad inými. Ježiš prišiel slúžiť, oni chceli vládnuť.
Všetko toto bolestné uvedomovanie si ľudskej zloby, zbabelosti, nepochopenia prežívala Mária spolu s Ježišom. Z lásky k týmto ľuďom kráčal Ježiš v ústrety smrti.
Cesta na Golgotu bola pre Máriu poslednou prípravou, aby sa všetko utrpenie, ktoré prežívala ako Ježišova Matka premenilo v jej srdci na lásku podobnú láske Ježišovej. Bola to posledná príprava, aby do svojho srdca mohla prijať všetkých ľudí a stať sa našou Matkou.
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a pokračuj.)
Prosme Máriu, aby nás naučila s láskou a trpezlivosťou znášať naše životné kríže, aby sa utrpenie i v našich srdciach premenilo na lásku, po ktorej svet tak túži!

ŠIESTY DEŇ
6. Mária pod krížom
Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty - hodili o ne lós, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín. Jeho vinu označili nápisom: \"Židovský kráľ.\" Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho, druhého naľavo.
A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli: \"Aha, ten čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža!\" Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: \"Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.\" Ešte aj tí hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.
Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: \"Heloi, heloi, lema sabakthani?\", čo v preklade znamená: \"Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?\"
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: \"Žena, hľa tvoj syn!\" Potom povedal učeníkovi: \"Hľa, tvoja matka!\" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Mk 15, 24-34, Jn 19, 25-30)
(Prečítaj a uvažuj)
Mária stráca to najdrahšie, čo v živote mala. Zomiera nielen jej syn, ale zároveň Mesiáš, ktorého ona poznala a vrúcne milovala.
Toľkokrát bol prenasledovaný, znevažovaný, teraz zomiera v ukrutných bolestiach. Či nebol Boh dosť mocný, aby zachránil svojho Syna? Táto otázka sa v rôznych obmenách vynára aj v našom živote, keď sa pýtame, prečo Boh nezasiahne?
Ani Mária, ani apoštoli nemali ešte úplne jasnú predstavu o tom, že táto chvíľa zdanlivo úplnej prehry Boha je chvíľou, v ktorej sa začína jeho absolútne víťazstvo.
Mária čerpá z ľudskej ničím nepodloženej nádeje a viery a zostáva verná Bohu.
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a pokračuj.)
Prosme Máriu, aby s nami kráčala cez všetky krízy nášho života, našej viery, aby sme nikdy nezapochybovali o tom, že konečné víťazstvo patrí Bohu!
Boh od nás nechce veľké skutky, ale veľkú dôveru!

SIEDMY DEŇ
7. Pieta - Sedembolestná
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že už je mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov kopijou prerazil bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: \"Kosť mu nebude zlomená.\" A na inom mieste Písmo hovorí: \"Uvidia, koho prebodli.!\"
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. (Jn 19, 31-38)
(Prečítaj a uvažuj.)
Krik davu tíchne, ľudia opúšťajú miesto tragédie. Nastáva ticho presýtené bolesťou. Túto bolesť môže najlepšie precítiť iba matka, ktorá držala v náručí mŕtve dieťa, matka, ktorá sa dívala, ako jej dieťa v bolestiach zomiera....
Do lona Sedembolestnej Panny Márie vložme to, čo odumrelo v našich srdciach, v srdciach našich rodín, v srdci národa!
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a pokračuj.)
Prosme našu Patrónku, aby v jej náručí znova ožila v našich srdciach zbožnosť, vzájomná úcta a tolerancia, pokoj a radosť!

ÔSMY DEŇ
8. Pochovávanie Ježiša
Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať., V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. (Jn 19, 38-42)
(Prečítaj a uvažuj.)
Koľko bolesti znesie ľudské srdce! Či nemá každý človek niekedy pocit, že padla jeho posledná nádej, že všetko je stratené?
Pochovajme v tejto situácii svoje predstavy o šťastí, svoje túžby, ale aj svoje výčitky voči blížnym, voči sebe i naše tiché výčitky voči Bohu. Vyprázdnime svoje srdce a zverme celý život Bohu so všetkými ťažkosťami i radosťami. To platí aj vtedy, keď prosíme za iných. Boh chce často premeniť najprv naše srdce, lebo len keď mu budeme patriť celí s nerozdeleným srdcom, bude môcť konať veľké veci v nás i cez nás.
Máriino srdce, naplnené bolesťou až po okraj, zopakovalo Bohu svoje áno. Preto mohla prežívať radosť zo zmŕtvychvstania, preto zotrvávala s apoštolmi na modlitbách v očakávaní Ducha Svätého, ktorý z nich urobil nové stvorenia.
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a pokračuj.)
Prosme Máriu, aby nám vyprosila takú vieru, nádej a lásku, akú mala ona sama! Prosme ju tiež, aby nám vyprosila lásku k Božiemu slovu!

DEVIATY DEŇ
9. Mária sa modlí s učeníkmi
Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. (Sk 1, 12-14)
(Prečítaj a uvažuj.)
Po Ježišovom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Mária sa modlí s prvými bratmi a sestrami vznikajúcej Cirkvi. V týchto chvíľach Máriina prítomnosť všetkých povzbudzuje, aby napredovali vo viere.
Mária, Ježišova Matka, ktorá s Ježišom pretrpela všetky muky, čaká s apoštolmi na zoslanie prisľúbeného Ducha Svätého.
Niektorí cirkevní Otcovia hovoria, že Duch Svätý preto tak rýchlo zostúpil na apoštolov, lebo Mária sa modlila s apoštolmi.
(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj.)
Prosme Máriu, Kráľovnú apoštolov, Matku Cirkvi, Sedembolestnú, ako našu patrónku i ako našu osobnú Kráľovnú a Matku, aby nám vyprosovala milosti, aby naša modlitba i každý náš skutok boli vykonané s veľkou láskou i bohumilou obetou.

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii

- V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (Ostatní odpovedia: Amen.)

- Pane Ježišu, obetujeme ti tento  ruženec k Sedembolestnej Panne Márii za celú našu farnosť. Chceme rozjímať o bolestiach tvojej Matky a spolu s ňou ich prežívať vo svojom srdci. Sedembolestná Matka, vypros nám hriešnym dokonalú ľútosť nad našimi hriechmi.

-  Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. (Pokračujú ostatní.)

-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)

-  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke. (Pokračujú ostatní.)
-  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke. (Pokračujú ostatní.)
-  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke. (Pokračujú ostatní.)

-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


-  Prvá bolesť – Proroctvo Simeona. Simeon predpovedal Panne Márii v jeruzalemskom chráme, že jej duše prenikne meč bolesti.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


-  Druhá bolesť - Útek do Egypta. Jozef s Máriou a malým Ježiškom utiekli do Egypta pred zlým kráľom Herodesom.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


-  Tretia bolesť – Stratený Ježiš. Jozef s Máriou 3 dni hľadali 12-ročného Ježiša, až ho našli v jeruzalemskom chráme.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


-  Štvrtá bolesť – Na krížovej ceste. Na Veľký piatok sprevádzala Matka svojho Syna Ježiša na jeho krížovej ceste, ktorú podstúpil za naše hriechy.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


-  Piata bolesť – Mária pod krížom. Matka Mária na vrchole Golgoty s neopísateľnou bolesťou stála pod krížom, na ktorom zomieral jej Syn.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


- Šiesta bolesť – Pieta. Bolestná Matka držala v náruči mŕtve telo svojho milovaného Syna.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)


-  Siedma bolesť – Pochovanie Ježiša. Panna Mária sa s veľkou bolesťou v duši dívala  na pochovávanie svojho Syna.
-  Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.)
-  ( 7-krát) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.)
-  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)-  Za Svätého Otca a na jeho úmysly: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. (Pokračujú ostatní.) Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. (Pokračujú ostatní.) Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. (Pokračujú ostatní.)
-   Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca pápeža Benedikta, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. (Ostatní odpovedia: Amen.)


-  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (Ostatní odpovedia: Amen.)

Návrat na obsah