Pravdy viery - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Pravdy viery

Pre ducha > Našé modlitby

Desatoro Božích prikázaní
Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
Nevezmeš meno Božie nadarmo.

Spomni, aby si deň sviatočný svätil.

Cti otca svojho i matku svoju.

Nezabiješ.

Nezosmilníš.

Nepokradneš.

Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.

Nepožiadaš manželku blížneho svojho.

Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Pätoro cirkevných prikázaní
V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
Zachovávať prikázané dni pokánia.
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať sviatosť Oltárnu.
Uzatvárať manželstvo pred tvárou cirkvi.
Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd
Boh je len jeden.
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
Duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spásu potrebná.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.

Skutky milosrdenstva

Skutky telesného milordenstva
Hladných kŕmiť
Smädných napájať
Nahých odievať
Pocestných sa ujať
Väzňov vykupovať
Chorých navštevovať
Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva
Hriešnikov napomínať
Nevedomých vyučovať
Pochybujúcim dobre radiť
Zarmútených tešiť
Krivdu trpezlivo znášať
Ubližujúcim odpúšťať
Za živých a mŕtvych sa modliť

Sedem sviatostí
Sviatosť krstu
Sviatosť birmovania
Sviatosť Oltárna
Sviatosť pokánia
Sviatosť pomazania chorých
Sviatosť kňazstva
Sviatosť manželstva

Sedem darov Ducha Svätého
Dar múdrosti
Dar rozumu
Dar rady
Dar sily
Dar pravdy
Dar poznania
Dar bázne voči Bohu

Čnosti

Božské čnosti
Viera
Nádej
Láska

Kardinálne čnosti
Rozvážnosť
Spravodlivosť
Statočnosť
Miernosť

Hriech


Hlavné hriechy

Pýcha

Lakomstvo

Smilstvo

Závisť

Obžerstvo

Hnev

Lenivosť

Cudzie hriechy

Dávať iným radu na hriech

Povzbudzovať iných na hriech

Iným kázať hrešiť

Súhlasiť s hriechom iných

Pomáhať pri hriechu iných

Mlčať pri hriechu iných

Zastávať hriechy iných

Netrestať hriechy iných

Chváliť hriechy iných

Do neba volajúce hriechy


Úmyselná vražda

Zväčšovanie biedy chudobných, vdov a sirôt

Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu

Hriechy proti Duchu Svätému

Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo

Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si

Odporovať poznanej zjavenej pravde

Závidieť blížnemu milosť Božiu

Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu

Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti

Návrat na obsah