Milosrdenstvo - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Milosrdenstvo

Pre ducha > Našé modlitby

Modlitby k Božiemu Milosrdenstvu

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov)

Na začiatku:
Otče náš,
Zdravas’ Mária,
Verím v Boha.

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

Hodina Milosrdenstva

Medzi početnými zjaveniami týkajúcimi sa úcty k Božiemu milosrdenstvu sa len dve týkali jeho ďalšej formy – Hodiny milosrdenstva. Prvé z nich sa odohralo v októbri 1937 v Krakove. Ježiš vtedy Faustíne prikázal, aby o tretej popoludní uvažovala o jeho umučení, osobitne o odpustení okamihu smrti, a aby vyprosovala Božie milosrdenstvo, najmä pre hriešnikov. Podľa Spasiteľovej vôle je táto hodina časom veľkej milosti a milosrdenstva, keď Ježišova štedrosť nemá hraníc.
O štyri mesiace Kristus pripomínal Faustíne, že o tretej hodine popoludní má zvelebovať Božie milosrdenstvo a prosiť za celý svet, osobitne za hriešnikov. Ježiš opäť zdôraznil, že je to hodina veľkého milosrdenstva, v ktorej možno vyprosiť od neho čokoľvek. Aby ju jeho tajomníčka lepšie a plodnejšie prežívala, dal jej konkrétne spôsoby modlitby v hodine milosrdenstva: modlitbou Krížovej cesty, keby bola ťažkosť pomodliť sa tú, môže sa nahradiť krátkou adoráciou Oltárnej sviatosti, a ak ani to nie je možné, treba sa zahĺbiť do modlitby na mieste, kde sa v tej chvíli nachádza.

Dejiny Hodiny milosrdenstva
Obyčaj uctievať si hodiny smrti pána Ježiša je veľmi stará. Hoci sa najčastejšie obmedzovala na prežitie tretej hodiny popoludní v modlitbe každý piatok po celý rok, samozrejme sdôrazom na Veľký piatok, dosah tejto nábožnej praxe nebol veľmi široký. Vo Fastíninej kongregácii mali aj zvyk súkromne si uctiť Ježišovu smrť, ktorý niektoré sestry zachovávali každý deň. Až zjavenia sestre Faustíne dodali tretej hodine nový rozmer, rozšírili jej dosah i význam a vyzdvihli ju ako čas osobitnej milosti. Veľmi prekvapujúci je fakt, že hodina milosrdenstva ako jedna z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám zanechala sestra Faustína, sa stala známou len pred niekoľkými rokmi.

Zasvätenie sveta Božiemu Milosrdenstvu


Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

(Modlitba, ktorú použil Sv. Otec Ján Pavol II. dňa 17. augusta 2002 v Krakove)

Krížová cesta so sv. Faustínou


Milosrdný Pane, moj pastier, chcem verne ísť za tebou, chcem ťa nasledovať v mojom živote čoraz dokonalejším spôsobom, preto prosím, aby si mi prostredníctvom rozjímania nad tvojim utrpením udelil milosť čoraz lepšie chápania tajomstiev duchovného života. Mária, Matka milosrdenstva, vždy verná Kristovi, veď ma po stopách bolestného utrpenia svojho Syna a vypros mi potrebné milosti k plodnému prežívaniu tejto krížovej cesty. Obetujem ju na úmysel: (napr. kňazov, rehoľných osôb a všetkých, ktorí túžia po dokonalosti).

1. zastavenie - Pán Ježiš je odsúdený na smrť

"Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov" (Mt 26, 59-60)

Ježiš: Nečuduj sa, keď ťa niekedy nevinne posudzujú. Ja som z lásky k tebe ako prvý vypil tento kalich nevinného utrpenia (Dn. 289). Keď som bol pred Herodesom, vyprosoval som ti milosť, aby si sa dokázala povzniesť ponad ľudské pohŕdanie a verne kráčala v mojich šľapajach. (Dn. 1 164)

s. F.: Ježiš, sme citliví na slová a dotknutí chceme hneď odpovedať, ale neberieme do úvahy, či je to Božia vôľa, aby sme hovorili. Duša, ktorá mlčí je siná, nijaké protivenstvá jej neuškodia, ak vytrvá v mlčaní. Duša, ktorá mlčí je schopná najhlbšieho zjednotenia s Bohom (Por. Dn. 477).

Milosrdný Ježiš, pomôž mi, aby som dokázal prijať každý ľudský súd a nedopusť, aby som vyslovil odsudzujúci výrok o tebe v mojich blížnych.

2. zastavenie - Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

"Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu, a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ! A bili ho po tvári. Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Hľa, človek! Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia kričali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" (Jn 19, 1-3. 5-6)

Ježiš: Neboj sa utrpenia, ja som s tebou (Dn. 151). Čím viac si zamiluješ utrpenie, tým bude tvoja láska ku mne čistejšia (Por. Dn. 279).

s. F.: Ježiš, ďakujem ti za každodenné malé kríže, za protivenstvá v mojich zámeroch, za ťažkosti spoločného života, za zlé vysvetľovanie úmyslov, za ponižovanie inými, za zlé zaobchádzanie s nami, za slabé zdravie a vyčerpanie síl, za vzdávanie sa mojej vôle, za obetovanie môjho ja, za neuznanie v ničom, za skríženie všetkých plánov (Por. Dn. 343)

Milosrdný Ježišu, nauč ma vážiť si ťažkosti života, každé utrpenie a s láskou dvíhať ten každodenný kríž.

3. zastavenie - Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom

"Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme, každý vlastnou cestou, a Pán na neho uvalil neprávosť všetkých nás. On však niesol hriechy mnohých a za zločincov sa prihováral." (Iz 53, 6.12).

Ježiš: Neúmyselné pády duší nezadržiavajú moju lásku voči ním, (...) ani mi neprekážajú zjednocovať sa s nimi, ale chyby, hoci najmenšie, avšak dobrovoľné, prekážajú mojej milosti a také duše nemôžem zasypávať svojimi darmi (Dn. 1 641).

s. F.: Ó, môj Ježiš, ako veľmi som náchylná k zlému. To ma núti ustavične bdieť nad sebou, ale, nedám sa odradiť ničím, dôverujem Božej milosti, ktorej je aj v najväčšej biede dostatok (Dn. 606).

Milosrdný Pane, ochráň ma pred každou, hoc aj najmenšou, avšak dobrovoľnou a vedomou nevernosťou.

4. zastavenie - Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou

"Hľa, tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč" (Lk 2, 34-35).

Ježiš: Hoci všetky diela, ktoré vznikajú z mojej vole sú vystavené väčším ťažkostiam, predsa rozmýšľaj, či boli niektoré z nich vystavené tak veľkým ťažkostiam, ako moje bezprostredné dielo - dielo vykúpenia. Nesmieš sa príliš zaoberať protivenstvami (Dn. 1 643).

s. F.: Uzrela som najsvätejšiu Pannu (...), ktorá sa priblížila ku mne (...) a privinula ma k sebe, a povedala mi tieto slová: (...) Buď odvážna, neboj sa zdanlivých prekážok, ale upieraj svoj zrak na utrpenie môjho Syna a takto zvíťazíš (Dn. 449)

Mária, Matka milosrdenstva, buď vždy pri mne, zvlášť v utrpení, ako si bola na krížovej ceste svojho Syna.

5. zastavenie - Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

"Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom" (Lk 23, 26).

Ježiš: Dopúšťam (...) ťažkosti (...), aby som rozmnožil jeho zásluhy. Odmeňujem ho nie za úspešný výsledok, ale za trpezlivosť a námahu, ktorú vykonáva pre mňa (Por. Dn. 86).

s.F.: Ó, Ježiš môj, ty neodmeňuješ za úspech skutku, ale za úprimnú vôľu a vynaloženú námahu. Preto som úplne pokojná, aj keby všetky moje počínania a námahy boli zničené, alebo sa nikdy neuskutočnili. Lebo keď urobím všetko, čo je v mojich silách, ostatné nezáleží odo mňa (Dn. 952).

Ježišu, môj Pane, nech každá myšlienka, slovo, skutok budú vykonané výlučne z lásky k tebe. Očisťuj moje úmysly.

6. zastavenie - Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

"Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, by sme túžili po ňom. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili" (Iz 53, 2-3)

Ježiš: Vedz o tom, že všetko dobré, čo urobíš ktorejkoľvek duši, prijímam, akoby si to mne samému urobila (Dn. 1 768).

s. F.: Učím sa od Ježiša byť dobrá, od toho, ktorý je samou dobrotou, aby som mohla byť nazvaná dcérou nebeského otca (Dn. 669). Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké a len láska dáva našim skutkom hodnotu (Dn. 303).

Pane Ježišu, môj majster, učiň, aby moje oči, ruky, ústa, srdce ... boli milosrdné. Premieňaj ma v milosrdenstvo.

7. zastavenie - Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

"Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného" (Iz 53, 4).

Ježiš: Príčinou tvojich pádov je to, že sa príliš spoliehaš sama na seba a príliš málo sa opieraš o mňa (Dn. 1 488). Vedz, že sama od seba nič nezmôžeš (Dn. 639). Dokonca ani moje milosti nie si schopná prijať bez mojej zvláštnej pomoci (Dn. 738).

s. F.: Ježiš nenechávaj ma samotnú (...). Ty, Pane, vieš, aká som slabá. Som priepasťou biedy, som sama ničota, tak čo bude na tom zvláštne, ak ma necháš samú a padnem (Dn. 1 489). Takže, ty, Ježišu, musíš byť stále pri mne, ako matka pri slabom dieťati - ba ešte viac (Dn. 264).

Nech ma dvíha tvoja milosť, Pane, aby som stále neupadal do tých istých chýb, a keď padnem, pomož mi vstať a oslavovať tvoje milosrdenstvo.

8. zastavenie - Pán Ježiš napomína plačúce ženy

"Šiel za ním veľký zástup ľudu a žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou" (Lk 23, 27-28).

Ježiš: Ó, aká mi je milá živá viera (Dn. 1 420). Túžim, aby v prítomnej chvíli bolo vo vás viac viery (Dn. 352).

s. F.: Vrúcne ťa prosím, Pane, aby si posilňoval moju vieru, aby som sa v každodennom a jednotvárnom živote nenechala viesť ľudskou náladou, ale duchom. Ó, ako všetko ťahá človeka k zemi, avšak živá viera drží dušu vo vyšších sférach a vlastnej láske predurčuje jej patričné miest - čiže posledné (Por. Dn. 210).

Milosrdný Pane, ďakujem za sviatosť krstu a milosť viery. Neustále znovu volám: Pane, verím, pomôž mojej viere!

9. zastavenie - Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom

"Obetoval sa, pretože sám chcel, a ústa si neotvoril, ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom, a ústa si neotvoril. Pánovi sa však ľúbilo zdrviť ho utrpením" (Iz 53, 7. 10).

Ježiš: Vedz, že najväčšou prekážkou k svätosti je znechutenie a nezdôvodnený nepokoj, on ti odoberá možnosť cvičiť sa v cností (...). Ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľkokrát ma o to prosíš, toľkokrát oslavuješ moje milosrdenstvo (Dn. 1 488).

s. F.: Môj Ježišu, napriek tvojim milostiam, predsa cítim a vidím celú svoju biedu. Deň začínam bojom a končím ho bojom. Ledva sa dostanem z jednej ťažkosti, už namiesto nej musím bojovať s desiatimi ďalšími. Ale netrápim sa s tým, lebo dobre viem, že to je čas boja a nie pokoja (Dn. 606).

Milosrdný Pane, dávam ti to, čo je výlučne mojou vlastnosťou, čiže hriech a ľudskú slabosť. Prosím ťa, nech sa moja bieda stratí v tvojom nekonečnom milosrdenstve.

10. zastavenie - Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

"Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora vcelku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: "Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!" Aby sa splnilo Písmo" (Jn 19, 23-24).

s. F.: Náhle stal Ježiš predo mnou, obnažený zo šiat, po celom tele pokrytý ranami. Oči sa mu topili v slzách a krvi, tvár celá zohyzdená, pokrytá pľuvancami. Tu mi Pán povedal:

Ježiš: Nevesta sa musí podobať svojmu ženíchovi.

s. F.: Pochopila som tie slová úplne. Tu niet žiadnych pochybností. Mám sa podobať Ježišovi v utrpení a pokore (Dn. 268).

Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav srdce moje podľa srdca svojho.

11. zastavenie - Pána Ježiša pribíjajú na kríž

"A tí, čo išli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: "Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!" Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, a uveríme v neho! Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ako ho má rád!" (Mt 27, 39-43).

Ježiš: Žiačka moja, maj veľkú lásku, k tým, ktorí ti spôsobujú utrpenie, rob dobre tým, ktorí ťa nenávidia (Dn. 1 628).

s. F.: Ó, môj Ježišu, ty vieš koľko námahy to vyžaduje, aby sme dokázali úprimne a s jednoduchosťou prebývať s tými, od ktorých naša prirodzenosť uteká, alebo s tými, ktorí nám vedome alebo aj nevedomky spôsobili bolesť. Ľudsky je to nemožné. V takých chvíľach sa snažím viac než inokedy uvidieť v danej osobe teba, môj Ježišu, a pri pohľade na teba, robím dobre tým osobám (Por. Dn. 766).

Ó, Láska najčistejšia, kraľuj v celej plnosti v mojom srdci a pomáhaj milovať to, čo prevyšuje ľudskú mieru (Por. Dn. 328).

12. zastavenie - Pán Ježiš umiera na kríži

"Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. A Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!" Po tých slovách vydýchol. (Lk 23, 44. 46). No keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda" (Jn 19, 33-34).

Ježiš: To všetko pre spásu duší. Uváž, (...) čo robíš ty pre ich spásu (Dn. 1 184).

s. F.: Uzrela som Pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu visel, uzrela som celý zástup duší ukrižovaných ta, ako Ježiš. Videla som aj tretí a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách, tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž v rukách pevne. Tie duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. V tom Ježiš povedal:

Ježiš: Vidíš tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpení a opovrhnutí, tieto sa my budú podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení a opovrhovaní, budú sa mi menej podobať aj v sláve (Dn. 446).

Ježišu, môj vykupiteľ, skry ma v hĺbke svojho srdca, aby som posilnená tvojou milosťou mohla sa ti podobať v láske kríža a mať podiel na tvojej sláve.

13. zastavenie - Pána Ježiša skladajú z kríža

"Keď stotník vide, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý!" A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov. Všetci jeho známi stáli obďaleč" (Lk 23, 47-49).

Ježiš: Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarím ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí (Dn. 453).

s. F.: Utiekam sa k tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, ktorý si len sám jediný dobrý. Aj keď moja bieda je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem tvojmu milosrdenstvu, lebo ty si Boh milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, aby duša dôverujúca tvojmu milosrdenstvu bola sklamaná (Dn. 1 730).

Milosrdný Ježišu, dennodenne rozmnožuj vo mne dôveru v tvoje milosrdenstvo, aby som vždy a všade vydával svedectvo o tvojej bezhraničnej dobrote a láske.

14. zastavenie - Pána Ježiša pochovávajú

"Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko" (Jn 19, 40-42).

Ježiš: Ešte nie si vo vlasti, tak choď posilnená mojou milosťou a bojuj o moje kráľovstvo v ľudských dušiach. Bojuj ako kráľovské dieťa a pamätaj, že veľmi rýchlo prejdú dni vyhnanstva a s nimi i možnosť zbierania zásluh pre nebo. Očakávam od teba (...) veľké množstvo duší, ktoré budú vo večnosti oslavovať moje milosrdenstvo (Dn. 1 489).

s. F.: Každej duši, ktorú si mi zveril, Ježišu, sa budem snažiť pomáhať modlitbou a obetou, aby v nej mohla pôsobiť tvoja milosť. Ó, veľký milovník duší, Ježišu môj, ďakujem ti za tú veľkú dôveru, že si dal do našej opatery tieto duše (Dn. 245).

Daj, milosrdný Pane, aby ani jedna z tých duší, ktoré si mi zveril nezahynula.

Novéna pred Sviatkom Milosrdenstva

(začína sa na Veľký piatok)

Prvý deň (Veľký piatok)


„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.


Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------

Druhý deň


„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.”


Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré, rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------Tretí deň


„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi nás do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi.


Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------


Štvrtý deň

„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca.


Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.


Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------

Piaty deň

„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.”Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------


Šiesty deň

„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,” prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra, pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------


Siedmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.”

Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu. pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctievať moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chrániť v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.”

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------

Ôsmy deň

„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem, splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť dlh Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné.

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------

Deviaty deň

„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: »Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.« Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatené duše, ktoré sú podobné mŕtvolám a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otče milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo.

Korunka Božieho milosrdenstva

---------------------------------------------
Imprimatur
Mons. Stanislav Zvolenský, Trnava, 1. júna 2007

Návrat na obsah