Sv. Rita - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Sv. Rita

Pre ducha
Knihu Príbeh svätej Rity nájdete na Zachej.sk
22. mája má sviatok svätá Rita

Krátky životopis
Svätá Rita z Cascie je známa a uctievaná talianska svätica. Žila v 15. stor., z ktorého je zachovaných dosť historických pamiatok. A predsa o jej živote máme prekvapujúco málo spoľahlivých historických údajov. Ich miesto nahradilo množstvo legiend, z ktorých sa dá ťažko vylúpnuť čisté historické jadro.
Ako hovoria zachované životopisy, jej rodičia boli starší manželia, ktorí bývali v obci Rocca Porena pri meste Cascia (č. Kaša) v terajšom okrese Perugia. Dlhé roky sa modlili o dieťa, až sa im napokon niekedy okolo r. 1381 narodilo dievčatko, ktorému dali meno Rita. Rodičia prijali dieťa ako Boží dar a tak ho aj vychovávali. Čoskoro zbadali, že Rítu netreba ponúkať do nábožnosti. So súhlasom rodičov si urobila v izbe oltárik a pri ňom sa sústredene modlievala. Keď dorastala, dozrelo v nej rehoľné povolanie.
Ale v tomto prípade sa rodičia zachovali prekvapujúco. Kázali jej, aby sa vydala a ešte za koho?! Nezachovalo sa veľa podrobností, ale toľko je známe, že sa o ňu uchádzal surový muž, ktorému sa aj mnohí dedinčania vyhýbali. Nevedno, prečo mu ju rodičia dali. Či azda mali dlhy a on ich mohol vyplatiť? Tieto otázky ostávajú bez odpovede. Isté je, že bol násilník a ona naplno pocítila tvrdosť jeho povahy. Ale nikomu sa nesťažovala. Jemu sa usilovala vo všetkom vyhovieť, ba aj keď chcela ísť do kostola, prosila si jeho dovolenie.
Napokon jej poníženosť a dobrota zvíťazila. Muž sa veľmi zmenil na jej radosť a na počudovanie celej dediny. Mali spolu dve deti, chlapcov, ktorým sa úprimne tešili. Až prišiel jeden večer, keď sa muž nevracal z blízkeho mestečka Cascia. Našli ho zabitého na ceste.
Azda oneskorená pomsta za dávnejšiu krivdu. Bol to veľký úder pre Rítu. Medzitým jej totiž zomreli aj vekom pokročilí rodičia. Ostali jej len dvaja chlapci. Do tých vkladala nádej. No na druhej strane sa bála, že ak odrastú, budú sa cítiť viazaní krvnou pomstou za zabitého otca. Boh vyriešil jej starosti tým, že chlapci o krátko jeden za druhým zomreli.
Tým akoby sa pretrhli všetky putá, ktoré ju viazali k svetu. Ožila jej túžba po kláštornom živote. V mestečku Cascia mali augustiniánske rehoľné sestry kláštor sv. Márie Magdalény. Do toho sa hlásila. Ale ako mladú vdovu ju nechceli prijať. Napokon sa predsa len v r. 1407 dostala do tohto kláštora, a to údajne na zázračný zásah jej nebeských ochrancov sv. Jána Krstiteľa, sv. Augustína a sv. Mikuláša Tolentínskeho.
Hoci nemala školské vzdelanie, prijali ju medzi chórové sestry; iba jej dovolili namiesto recitovania breviára modliť sa iné modlitby. Ináč si Rita vyslúžila obdiv spolusestier dokonalosťou v zachovávaní rehoľných predpisov, najmä bezvýhradnou poslušnosťou a hrdinskými skutkami pokánia.
Často rozjímala o Kristovom utrpení a prosila, aby aj ona mohla niečo z neho pocítiť. Táto prosba sa jej splnila. Keď sa jedného dňa vrúcne modlila pred Ukrižovaným, pocítila, ako sa jeden trň z jeho koruny zaryl do jej čela. Odvtedy jej ostala na čele hlboká rana, ktorá bolela, hnisala a páchla. Preto odvtedy nemohla chodiť medzi ľudí. Výnimkou bola jedna púť do Ríma, keď sa jej rana (na jej prosbu) prechodne zacelila.
Posledné roky života sa jej zdravotný stav tak zhoršil, že musela ležať. Zomrela 22. mája 1447.
Rítu nikdy nepochovali. Jej telo nejavilo známky rozkladu. Preto ho len uložili do cyprusovej rakvy a nechali na povrchu. A keď pôvodnú rakvu ťažko poškodil požiar, ale telu sa nič nestalo, uložili ho do novej rakvy, ktorú umelecky vypracoval istý miestny stolár z vďačnosti za mimoriadne uzdravenie po modlitbe o príhovor svätice.
Ľudová úcta sv. Ríty sa po jej smrti rozrástla do mimoriadnych rozmerov. Úradne ju odobril pápež Urban VIII. v r. 1627. Ale konečné vyhlásenie za svätú sa uskutočnilo až za pápeža Leva XIII. v máji 1900.
Z Talianska, kde je sv. Ríte zasvätená veľká svätyňa v meste Cascia, sa jej úcta rozšírila do Španielska, Portugalska, Latinskej Ameriky, Filipín a USA, kde sú mnohé obce a kostoly pomenované po tejto svätici.
Sv. Rita z Cassie
Vieš, že svätá z Cassie (Kaše), malá žena, ktorú celý svet uctieva s hlbokou láskou a bezhraničnou dôverou kvôli jej príhovorom u Boha, je jednou z duchovných dcér sv. Augustína? Rita je svätica všetkých. Cítime ju blízko pri nás tak pre jej obyčajný život ako aj pre jej cestu životom – prešla a posvätila všetky stavy vo svojom živote.
Skutočne, sv. Rita je svätá „ nie tak pre chýr divov, ktorý jej ľudová úcta pripisuje, ako pre jej účinné orodovanie pred Bohom a pre jej ohromujúcu „normálnosť“ každodenného života“. (Ján Pavol II)
Narodila sa v Rocca Poreno di Cascia v r. 1381, v mladosti žila ako slobodná, neskôr ako manželka, matka, vdova a nakoniec ako klauzúrna augustiniánska sestra 40 rokov. Svoj život zasvätila prežívaním obyčajných každodenných vecí.
Sv. Rita je svätou ruží, lebo láska a bolesť boli v jej živote nerozlučiteľné , ako je ruža vždy spojená s tŕňmi. „ Sv. Rita trpela a milovala: milovala Boha a milovala aj ľudí, trpela pre lásku k Bohu a trpela z ľudských dôvodov. Ruža lásky je teda čerstvá a šíri vôňu, keď je spojená s tŕňom bolesti.“ (Ján Pavol II)
Sv. Rita je svätá s tŕňom na čele. Nielenže odpustila tým, ktorí boli zodpovední za jej bolesti , nielenže prijala a s vierou pokojne prekonala bolesti a skúšky života, ale vrhla sa s láskou ku Kristovi, žiadala si mať účasť na bolestiach umučenia. A Pán ju uspokojil ranou na čele, jej bolesť pripojil k vykupiteľskej bolesti Ježiša korunovaného tŕňmi.
Skutočne, sv. Rita je silná žena a múdra panna zároveň, o ktorých sa hovorí v Písme. Ukazuje nielen v slovách ale v každom stave života, že autentická cesta k svätosti je verné nasledovanie Krista až ku krížu.
Jej „jemná a bolestná“ postava dáva znovu každému kresťanskému povolaniu jasnú požiadavku svedectva a odvahy.
Z iného životopisu svätej Rity
Svätá Rita sa narodila v roku 1381 a zomrela 22. mája 1457. Tieto dva dátumy nie sú isté, ale boli prijaté za oficiálne pápežom Levom XIII 24. marca 1900, keď ju vyhlásil za svätú.
Rita, jediná dcéra Antónia Lottiho a Amati Ferriovej, sa narodila v Roccaporene (približne 5 km od Cascie) a bola pokrstená menom Margaréta v kostole Sv. Márie della Plebe v Cascii. Rodičia sa nasadzovali za uzmierenie v politických a rodových bojoch medzi Guelfami a Ghibellínmi. Vydali zo seba to najlepšie pri výchove Rity a naučili ju aj písať a čítať.
V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým životom, bohatým na modlitbu a na čnosti, naplno venovaným rodine, pomohla manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu. Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita sa dokázala zachovať odvážne, podľa evanjelia, a ako Ježiš úplne odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili takú bolesť.
Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila takej krutosti, žiadala od Pána radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku.
Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam.
Posledných 15. rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.
Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti, ako nám to potvrdzuje maľba na drevenej truhle, do ktorej bola uložená, a tiež „Kódex Miracolorum", oba pochádzajúce z rokov 1457 – 62. Od 18. mája 1947 jej pozostatky odpočívajú v sanktuáriu v Cascii v krištáľovej urne.
Najobľúbenejšia svätica v Taliansku
Ak by ste sa opýtali Talianov, ktorých svätých majú najradšej, ku ktorým sa najčastejšie modlia a ktoré životopisy talianskych svätcov im slúžia ako príklad kresťanského života, počuli by ste mená ako svätý František z Assisi, svätý Anton Paduánsky, no pre väčšinu Talianov je sympatická svätá Rita, ktorú na Slovensku nepoznáme až tak dokonale. V katolíckom kalendári pripadá jej sviatok na 22.máj. No už dnes, v nedeľu, sa na mnohých miestach konali slávnostné sväté omše pri príležitosti jej sviatku.
Kto bola svätá Rita? Z jej životopisu vieme, že žila na prelome 14. a 15. storočia, v strednom Taliansku, v časti Umbria. Už v šestnástich rokoch sa vydala, aj z vôle rodiny, a so svojím manželom mala dvoch synov. Modlila sa za obrátenie svojho manžela, no jej životom otriasla udalosť, kedy jej manžela zavraždili. Jej obaja synovia túžili po pomste, no Rita si v duchu priala, nech aj ich radšej postihne smrť, ako by mali spáchať ťažký hriech. Nakoniec nečakane aj oni umreli v dobe, keď v Európe zúril mor. Ako vdova a matka nebohých synov rozhodla sa vstúpiť do augustiniánskeho kláštora v meste Cascia, kde ju sestry prijali už takmer ako štyridsať ročnú. Ďalších takmer štyridsať rokov prežila v tomto kláštore. Posledných pätnásť rokov svojho života nosila na čele stigmu tŕňa Ježišovej tŕňovej koruny. Prežívala obyčajné radosti v kláštornom živote, ako pokorná sestra augustiniánskej rehole.
Svätá Rita prežila posledné roky na lôžku, kde ju pripútala choroba. S týmto obdobím sa spája jedna z najkrajších udalostí jej života. Navštívila ju jej príbuzná a Rita si od nej žiadala, nech jej prinesie jednu ružu zo záhrady, kde vyrastala a prežila svoju mladosť. Aj keď bola v tom čase zima a hornatú Umbriu pokrýval aj sneh, príbuzná skutočne našla v záhrade rozkvitnutú ružu. Táto ruža symbolizovala nielen lásku, ale svojimi tŕňmi aj celý život svätej Rity, ktorá aj napriek ťažkým obdobiam ostala verná Bohu až do konca.
V roku 1900 bola Rita vyhlásená za svätú. A odvtedy patria k oslavám jej sviatku aj červené ruže. Svätá Rita nemala ľahký život. Ako poslušná dcéra sa musela podrobiť aj vôli rodičov pri jej sobáši. Ako poslušná manželka musela znášať aj negatívne vlastnosti svojho manžela, ktorý vraj bol veľmi hnevlivý. Ako matka musela znášať smútok nad smrťou svojich synov. Zároveň dokázala odpustiť všetkým a chcela žiť aj naďalej spolu s Ježišom, respektíve ešte bližšie k nemu. Po vstupe do kláštora musela znášať aj posmešky od mladších spolusestier, a posledné roky aj ťažké choroby.
Pre dnešných ľudí je svätá Rita vzorom v mnohých situáciách. O jej orodovanie prosia mladí, ktorí majú problém s rodičmi, manželky, ktoré majú problém so svojimi manželmi, matky, ktoré majú problém so svojimi deťmi, podobne aj chorí a v neposlednom rade aj zasvätené osoby, kňazi a rehoľníci. Rita by rozumela každému z nás, lebo jej život bol naozaj pestrý. Preto je aj najobľúbenejšou sväticou v Taliansku, kde ju poznajú samozrejme najlepšie.
V týchto dňoch sa teda konajú slávnosti najmä v talianskom meste Cascia, kde je augustiniánsky kláštor, v ktorom svätá Rita žila. Ale keďže bratia augustiniáni pôsobia aj na Slovensku, koná sa slávnosť svätej Rity aj v Košiciach 20. mája.
Ruženec v ťažkých, beznádejných situáciách
Ruženec sv. Rity - modlí sa v ťažkých, beznádejných životných situáciách.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i dnes i na veky vekov amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.
Sedemkrát:

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý na príhovor sv. Rity odpustí naše hriechy. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i dnes i na veky vekov amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.
Sedemkrát:

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý na príhovor sv. Rity od duševného a telesného zla ochraňuje. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i dnes i na veky vekov amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.
Sedemkrát:

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý na príhovor sv. Rity z každého nebezpečenstva nás vyslobodí. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i dnes i na veky vekov amen.
Modlitba k patrónke nemožných vecí Sv. Rite z Cascie

Vznešená divotvorkyňa svätá Rita, zo svojej svätyne v Cascii (čítaj Kaši),
kde v celej kráse odpočívaš spánkom pokoja,
obráť svoje oči na mňa trpiaceho a plačúceho!...
Ty vidíš moje úbohé srdce obklopené tŕňmi a krvácajúce od bolesti...
Drahá svätica, ty vidíš, že moje oči už nemajú sĺz, pretože ich už mnoho vytieklo!
Unavený a skleslý cítim, že i samotná modlitba mi umiera na perách...
Mám si snáď zúfať v podobných ťažkostiach života?
Príď , sv. Rita, príď mi na pomoc.
Veď teba kresťanský ľud vzýva ako patrónku neriešiteľných situácií,
orodovnicu v beznádejných prípadoch.
A tak, vypros mi milosť, o ktorú prosím Boha (vysloviť prosbu...)
Ľudia ospevujú tvoju slávu, rozprávajú o veľkých divoch, ktoré skrze teba koná Boh.
A či azda len ja zostanem sklamaný a bez vypočutia?
Oroduj teda za mňa u milého Ježiša, aby bol milosrdný nad mojím súžením,
a nech skrze teba, sv. Rita obsiahnem to, po čom dychtivo túži moje srdce.

Trikrát Otčenáš, Zdravas a Sláva.
Deviatnik k Sv. Rite (súkromná modlitba)


Modlitba pre každý deň:
Sv. Rita,
trpela si tak, ako trpím teraz ja.
Modlila si sa tak, ako sa teraz modlím ja.
Bála si sa rovnako, ako sa bojím ja.
Plakala si tak ako plačem ja.
Túžila si po radostnom a pokojnom srdci, rovnako aj ja.
Prosila si o lásku, ako prosím dnes ja.
Verila si Bohu tak ako mu verím aj ja.
Svätá Rita, ďakujem Ti, že svojím bolestným životom mi dávaš nádej na večný život. Nech Ježiš vypočuje každú prosbu od Teba, nech Panna Mária vezme pod svoju zázračnú ochranu každé dieťa, ktoré Ťa prosí. Sláva Bohu, ktorý to všetko zariadi, lebo máme v neho veľkú dôveru. Amen.

1. deň:
Ďakujem za rodinu, ktorej som sa narodila. Ktorá pre mňa urobila všetko a aj vďaka ním som dnes človek, ktorý verí v najsilnejšiu Božiu moc a silu. Ďakujem za domov a jedlo, za každý deň, za pocit bezpečia a istoty. Svätá Rita, tebe tvoji rodičia vyvolili ženícha, s ktorým si prežila bolesť s strach, modli sa za nás, aby rodina, ktorú si založíme bola vzorom kresťanských rodín, aby Božia nebeská rodina mala z našej rodiny radosť a dávala nám tak svoju ochranu. Daruj nám pokorné srdcia, ktoré nepoznajú hádky, klamstvá, neveru a závisť. Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen.

2. deň:
Ďakujem za svoj život, aj keď bolesťou, ktorá ma ničí veľmi trpím a chcem svoj život vzdať, predsa len v kútiku svojho srdca chcem tak veľmi žiť, žiť krásny život, aj keď hovorím, že je hrozný. Odpusť mi Bože, že v niektorých situáciách sa nesprávam ako sa správala Sv. Rita, ktorá nikdy neupadala do takého to hriechu a slabosti. Chcem byť silná ako ona, chcem žiť život plný radosti, ktorej sa dočkala aj Sv. Rita.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen.

3. deň:
Ďakujem za lásku a zároveň o ňu prosím. Čo je viac ako láska? Zdravie? Peniaze? Úspech? Bez lásky sa žiť nedá. Sv. Rita pre lásku trpela, rovnako ako pre ňu trpím aj ja. Mala veľmi zlého manžela, ktorých je dnes v rodinách neúrekom. Nezabúdam, že Ty Ježiš si moja jediná láska a navždy ňou ostaneš, chcem kráčať po náročnej ceste k tebe do večnosti, chcem niesť kríže, zvládnem aj bolesť a útrapy, ale nie sama, pošli mi človeka – lásku, lebo dvom sa kráča ľahšie.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen.

4. deň:
Sv. Rita prišla si nakoniec o to všetko čo si mala, o manžela i o deti. Často sa pýtame, prečo? Tvoja dokonalosť však všetko prijala, každú stratu. Modli sa za nás aby Boh bol k nám milostivý., aby nám nevzal aj to posledné čo milujeme na tomto svete, pripravuje nás tým na večný život. Aj keď On nám to berie preto, lebo nás miluje. Nech ho aj ja milujem stále viac a nech som mu v každodenných činnostiach oddaná.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen.

5. deň:
Každý z nás robí chyby. Prosím aby nám Boh aj skrze Teba Sv. Rita otvoril oči, aby sme sa poučili zo svojich pádov a hriechov. Nech nám Boh dá druhú šancu, žiť lepšie, s podmienkou, že mu budeme verní a že nikdy nebude na inom len na prvom mieste, ako nekonečná láska a nádej.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen.

6. deň:
Sv. Rita, pros za nás aby sme neklesali na tele ani na duchu. Aby sme zbytočne neupadali do hriechov, aby sme sa im bránili, tak ako si sa bránila Ty. Pomôž sa nám zbaviť všetkých zlých ťažkostí a hriechov aby sme tak mohli vo večnosti byť s tebou a hlavne s Božím Synom. Ty vieš čo je to zmietanie zla a hriechu, pomáhaj nám odolávať.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen.

7. deň:
Prosím o pokojné srdce. Len to môže viesť pokojný život. Pomôž odstrániť všetky zlomyseľnosti, hádky, urážky a faloš. Nech medzi ľuďmi vládne priateľstvo a láska. Medzi všetkými ľuďmi vo svete. Odstráň všetku zlobu páchanú na ľuďoch. Áno, prosím ťa aj o tých, ktorých nepoznám ale trpia, práve oni potrebujú okúsiť božiu lásku a tvoju veľkú pomoc a orodovanie.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen

8. deň:
Vypros nám silu a trpezlivosť Sv. Rita. Boh ťa miluje a miloval rovnako ako miluje nás. Zomrel pre nás všetkých ale my všetci sme mu dávali silu, ktorú nám dáva On dnes. Vyslov mu nekonečné a úprimné Prepáč. Ako keď si to hovoria ľudia tu na zemi, ak im na sebe záleží. Prosíme, lebo nám záleží na Bohu. Vieme, že aj on trpí, keď konáme zlo. Nech nám odpustí, lebo to je skutočná pomoc, zbavenie sa všetkých hriechov.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen

9. deň:
Prihovor sa práve teraz za všetkých a aj za mňa, lebo kto sa modlí k Bohu a prosí ho skrze Teba Sv. Rita, ten človek je naozaj slabý, naozaj nevie ako ďalej, ten človek nečaká nič, len na Božiu pomoc, lebo len tá mu môže pomôcť a len Ty Sv. Rita môžeš spraviť modlitbu obyčajného človeka silným volaním.
Sv. Rita oroduj za nás.
Otče náš... Zdravas Mária... Nech sa Boh zmiluje nad nami, nech vypočuje Tvoje volanie Sv. Rita, lebo keď sa my modlíme, Ty sa modlíš s nami aby si znásobila naše prosby. Nech Ťa Boh oslávi, Amen

Ďakujem za každé orodovanie, za každú silu a pomoc. Nech ťa Boh oslávi a nech sa sním raduješ, lebo si tak veľmi trpela. Amen.

Ruženec k sv. Rite
Návrat na obsah