Novena k DS - Farnosť Sása

Prejsť na obsah

Novena k DS

Pre ducha > Našé modlitby

Novéna k Duchu Svätému

PRVÝ DEŇ


Duch Svätý – Duch sily

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým... Dostanete silu Ducha Svätého, ktorý na vás zostúpil, a budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samarii až po okraj sveta“ (Sk 1,5,8).

ÚVAHA
Duch sily pôsobí vo svete. Apoštoli premáhajú strach a všade ohlasujú Pána Ježiša. A mnohí z pokolenia na pokolenie ich nasledujú. Až do konca vekov bude Duch Pána prejavovať svoju silu na ľuďoch, čo Ježiša poznajú a milujú.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha sily:
Uprostred ľahostajného sveta nám chýba odvaha, aby nás poznali ako kresťanov; príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
K.: Poznáme dobro, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
K.: Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
K.: Príď, Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým, aby sme sa nehanbili za nášho Pána Ježiša Krista, ale neohrozene vyznávali jeho meno a aby sme premáhali pokušenia Zlého.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


DRUHÝ DEŇ


Duch Svätý – Duch pravdy

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, bude vás viesť v plnej pravde. Lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale povie vám všetko, čo počuje, a zvestuje vám budúce veci. On ma oslávi, lebo vezme z môjho a zvestuje vám to“ (Jn 16,13-14).

ÚVAHA
Duch človeka nemôže pochopiť Božiu pravdu. Ostávame v temnotách, ak nám nepomôže Duch Svätý. Len v ňom môžeme poznať Božie pravdy a zveľaďovať sa v náboženskej náuke. Aj Cirkev potrebuje stále pomoc Ducha Svätého, aby mohla kráčať cestou pravdy. Pán Ježiš dal Cirkvi Ducha Svätého, aby neomylne vysvetľovala pravdy viery. A tak je Cirkev, plná Ducha Svätého, stĺpom pravdy. Ani ja nemôžem povedať, že Ježiš je Pán, iba v Duchu Svätom.
Chvíľa ticha na rozjímanie

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha múdrosti.
Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov; bez pomoci Ducha Svätého nemôžeme ho spoznať. Príď, Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
K.: Mnohí ľudia sa pokúšajú dať zmysel životu bez Krista; ale bez Ducha Svätého nevieme nájsť krásu ani zmysel života.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
K.: Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu; nech všetci, čo s úprimným srdcom hľadajú pravdu, nájdu Ježiša Krista, a toho, ktorý ho poslal.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
K.: Pane Ježišu, osvieť nás svetlom svojho Ducha, aby sme poznali, že ty si v Otcovi, my v tebe a ta v nás a že ty si naša cesta, pravda a život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

TRETÍ DEŇ


Duch Svätý – Pomocník v modlitbe

ÚVOD

K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: „Duch prichádza na pomoc nám slabým, lebo my nevieme ani to, ako sa máme správne modliť. Ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľným vzdychaním. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, aký je úmysel Ducha, že sa prihovára za svätých, ako chce Boh“ (Rim 8,26-27).

ÚVAHA
Duch Svätý žije v Cirkvi a usmerňuje jej modlitby. Aj jednotlivým ľuďom vnuká, ako sa majú modliť. Sami od seba nevieme, čo máme povedať Bohu, keď sa s ním rozprávame. Duch Svätý pohýna naše srdcia. On je Duch nábožnosti.
Keď máme v sebe Ducha Svätého, nie sme nemí; môžeme hovoriť: Otče náš, ktorý si na nebesiach.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha nábožnosti.
Máme žalmy a mnohé modlitby Cirkvi, apredsa často nevieme, ako sa máme modliť. Príď, Duchu Svätý a nauč nás modliť sa.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a nauč nás modliť sa.
K.: Mnohí ľudia sa prestali modliť; mnohí sa ešte vôbec nenaučili modliť.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a nauč nás modliť sa.
K.: Vytráca sa duch modlitby z nášho spoločenstva i z nášho srdca; sme málo nábožní.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a nauč nás modliť sa.
K.: Pane Ježišu, ty si povedal, že sa treba stále modliť a neochabnúť a sám si nám dal príklad, keď si vyhľadával tiché miesta a modlil si sa k svojmu nebeskému Otcovi; zošli nám svojho Ducha, Ducha nábožnosti, a nauč nás modliť sa. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


ŠTVRTÝ DEŇ

Duch Svätý – Duch útechy

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán Ježiš hovorí: „Budem prosiť Otca a dá vám iného Zástancu, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, pretože prebýva s vami a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“ (Jn 14,16-18).

ÚVAHA
Kto je osamotený a opustený, hľadá útechu. Keďže telesnými očami nevidíme Ježiša ani Otca, často sa cítime opustení. Duch, ktorý v nás býva, nás potešuje. On nám dáva poznať, že aj Ježiš aj Otec sú pri nás, v nás.
Nikdy nie som sám. Duch Svätý prebýva vo mne ako v chráme. A spolu s ním je vo mne aj Otec aj Syn. Klaniam sa Duchu Svätému prítomnému vo mne, ktorý je útechou môjho srdca.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého.
Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje. Príď, Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
K.: Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť z utrpenia pre Ježišovo meno.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
K.: Dúfame, že raz budeme vidieť Pána z tváre do tváre; tento prísľub nás napĺňa radosťou.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
K.: Pane Ježišu, ty nás potešuješ útechou Ducha Svätého a vkladáš do našich sŕdc svoj pokoj; daj, aby sme boli plní radosti a Ducha Svätého. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).

K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


PIATY DEŇ


Duch Svätý – Duch slobody

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme mohli dostať právo synovstva. A pretože ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna a ten volá: Abba; Otče. Už teda nie si otrok, ale syn. – Kde je Pánom Duch, tam je sloboda“ (Gal 4,14-7a; 2 Kor 3,17).

ÚVAHA
Syn Boží nás oslobodil z otroctva hriechu a diabla a urobil nás slobodnými a Božími deťmi. Vzácna skutočnosť a nesmierne šťastie! Zachovajme si túto slobodu Božích detí. Izrael šomral proti Mojžišovi, že ho vyviedol z egyptského otroctva, lebo sa im sloboda zdala ťažká. Aj nový Boží ľud je niekedy v pokušení podrobiť sa novému otroctvu, poddať sa pokušeniu zlého ducha, stať sa otrokom hriechu a diabla. Duch Svätý nás však stále vedie v slobode Božích detí.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha slobody.
To je sloboda Božích detí, keď nie z donútenia alebo zo strachu plníme Božiu vôľu, ale preto, že milujeme Otca. Príď, Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K.: Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva Božie príkazy a nepácha hriech.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K.: Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, vľúdnosť, zdržanlivosť.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
K.: Pane Ježišu, ty si nás vyslobodil z otroctva hriechu a diabla; vďaka ti za to. Zachovaj nás vo svojej milosti a láske a silou Ducha Svätého upevňuj v nás slobodu Božích detí, aby sme už nikdy neboli otrokmi hriechu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


ŠIESTY DEŇ

Duch Svätý – Duch svätosti

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: „Boh nás spasil očistným kúpeľom Ducha Svätého, ktorý obrodzuje a obnovuje. Ducha Svätého vylial na nás v hojnosti skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme boli ospravedlnení – podľa jeho milosti – a mali nádej i podiel na večnom živote“ (Tit 3,5-7).

ÚVAHA
Byť svätým znamená nosiť v sebe Boží život, viditeľný v celom našom počínaní a cez nás zasahujúci aj iných. Duch svätý priviedol k takejto svätosti veľké zástupy, ktoré nik nemôže spočítať. Aj teraz to tak robí a bude viesť ľudí k svätosti až do posledného dňa.
Duch Svätý nás posväcuje najmä vo sviatostiach a čoraz viac nás pripodobňuje Ježišovi. Vo sviatosti zmierenia v kajúcnikovi, ktorý stratil svätosť, vysviaca znova svoj chrám a v ostatných kajúcnikoch prebýva v plnšej miere.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha svätosti.
V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce všetky naše činy prečistiť, preniknúť celý náš život. Príď, Duchu Svätý a naplň srdcia svojich veriacich.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň srdcia svojich veriacich.
K.: Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske a svätosti.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň srdcia svojich veriacich.
K.: Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby konali dobro a žili sväto.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň srdcia svojich veriacich.
K.: Pane Ježišu, naplň nás svojím Svätým Duchom, aby sme žili na tomto svete sväto a bohabojne a aby si nás našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď prídeš v sláve so svojimi svätými. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


SIEDMY DEŇ


Duch Svätý – Duch lásky

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol hovorí: „V Kristovi máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej pevne stojíme, a chválime sa nádejou, že raz budeme mať účasť na Božej sláve. A táto nádej nás nesklame, lebo v našich srdciach sa rozlieva Božia láska skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Rim 5,2,5).

ÚVAHA
Láska, to nie je len vlastnosť Boha, ale jeho najvnútornejšie bytie. Duch Svätý je láska medzi Otcom a Synom. V tejto Božej láske je Cirkev a každý jeden z nás. Duch Svätý vzbudzuje a zdokonaľuje našu lásku k Ježišovi.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha lásky.
Láska znamená, že milujeme Pána Boha z celého srdca a zo všetkých svojich síl. Príď, Duchu Svätý, a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Ľ.: Príď, Duchu svätý a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K.: Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš, a že zotrvávame verne v Ježišovom spoločenstve, v Cirkvi.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K.: Láska znamená, že milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás prenasledujú.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
K.: Pane Ježišu, ty nás miluješ a seba samého obetoval si za nás; zošli nám svojho Ducha, aby v nás zapálil oheň lásky a stále usmerňoval naše srdcia k tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


OSMY DEŇ


Duch Svätý – svetlo mysle

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Pán hovorí: „Kto ma miluje, zachová moje slovo; i môj Otec ho bude milovať, prídeme k nemu a budeme uňho bývať. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale slovo Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale Zástanca, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 16,23-24a. 25-26).

ÚVAHA
Duch Svätý je žiara pravého svetla; svetlo, čo oblažuje a napĺňa myseľ i srdce. V neistote je istotou, v beznádeji nádejou, v námahách ovlažením. „Nestarajte sa, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý“ (Mk 13,11), hovorí náš Pán.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého.
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na úžitok iným. Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K.: Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli konať, čo je dobré a spravodlivé.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K.: Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás a učí nás odpúšťať.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
K.: Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým; jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu myseľ a očistí zmýšľanie nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.


DEVIATY DEŇ

Duch Svätý – Duch pokoja a jednoty

ÚVOD
K.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.
K.: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu z hora a preto ťa vrúcne prosíme: naplň nás Duchom rady a sily, Duchom poznania a nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu, Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Apoštol Pavol nás prosí: „Žite dôstojne podľa povolania, ktoré sa vám dostalo. Buďte opravdivo pokorní, dobrotiví a trpezliví. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Len jedno je telo, len jeden Duch, ako je len jedna nádej, ku ktorej ste povolaní“ (Ef 4,1-5).

ÚVAHA
Ako v tele má byť všetko v súlade, aj my v Cirkvi, v tajomnom Kristovom tele, sa máme usilovať o čoraz dokonalejšiu jednotu. Túto jednotu, a to v láske a pokoji, v nás vytvára Duch Svätý. „Všetci sme pokrstení v jednom Duchu, aby sme tvorili jedno telo“ (1 Kor 12,13). A Kristus sa vo večeradle modlí: „Svätý Otče... aby všetci boli jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,20).
Vo sviatosti zmierenia dostávame dar pokoja; zmierujeme sa s Otcom i s bratmi. Kristus nás zmieruje s Otcom. Lebo on je Pokoj. Pokoj a bratská láska objímajú Kristových učeníkov.
Chvíľa ticha na rozjímanie.

PROSBY
K.: Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty.
Duch Svätý zjednocuje rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery; nech nás navzájom zjednocuje v pokoji a bratskej láske. Príď, Duchu Svätý a daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
K.: Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi; aj naše spoločenstvo nech preniká Kristov pokoj a jednota sŕdc.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
K.: Eucharistia je sviatosť, ktorá je znamením jednoty a putom lásky; prosme Ducha Svätého, aby všetci, ktorých spája jeden krst, mohli spoločne sláviť Eucharistiu.
Ľ.: Príď, Duchu Svätý a daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
K.: Pane Ježišu, zahrň nás darmi svojho Ducha; svojej Cirkvi udeľ dary jednoty a pokoja, aby sme boli jedno srdce a jedna duša, a všetkých pokrstených zjednoť, aby bolo jedno duchovné stádo a jeden Pastier. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Ľ.: Amen.

MODLITBA RUŽENCA (podľa ľubovôle)
K.: A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi, a prosme ju, aby sme na jej príhovor dostali dary Duch Svätého.
Otče náš, Zdravas; desiatok s tajomstvom: Ktorý nám Ducha Svätého zoslal, Sláva Otcu...

VZÝVANIA (podľa ľubovôle)
1. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom múdrosti, aby sme poznali márnosť a nestálosť pozemských vecí a len Pána a Boha, jediné a najväčšie dobro, milovali a v ňom vyhľadávali zaľúbenie.
Ľ.: Amen.
2. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rozumu, aby sme čoraz lepšie poznávali tajomstvá nášho svätého náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.
Ľ.: Amen.
3. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na slávu a nám na spásu.
Ľ.: Amen.
4. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom sily, aby sme všetky pokušenia mužne premáhali, verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.
Ľ.: Amen.
5. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom poznania, aby sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju a svojho blížneho.
Ľ.: Amen.
6. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, horlili za Božiu službu a s dôverou i s detskou oddanosťou vinuli sa k Pánu Bohu a k nebeským veciam.
Ľ.: Amen.
7. Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom bázne voči Bohu, aby sme vždy na Boha pamätali a z úcty k nemu chránili sa všetkého, čo by urazilo jeho Božskú velebu.
Ľ.: Amen.

ZÁVER
Pieseň: Duchu Svätý, príď z neba (JKS 217), jeden alebo viac veršov.
Alebo: Príď, ó Duchu Stvoriteľu (JKS 544).
K.: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.: A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.: Modlime sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána.
Ľ.: Amen

Návrat na obsah